درباره ما

دنیای آقای طرح زمانی متولد شد که با امیدی بی نهایت نسبت به آینده دست به دست هم دادیم تا علاوه بر زندگی در کار هم باهم باشیم و این هم آهنگی در زندگی باعث شد فراتر از انتظار پیشرفت کنیم و بعد از گذشت سه سال به اتفاق همکارانمان شبانه روز مشغول به کار و تلاش در راستای ارتقای صنعت تولید کشورمون ایران هستیم.